Persondatapolitik

Oplysning om GDPR-politik og retningslinjer

Privatlivspolitik

Vi optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål, personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Vi optræder i nogle sammenhænge også som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden, enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger.

Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

Behandlingsaktiviteter

Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af kundesamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Personaleadministration

Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

 Kundesamarbejder

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores kunder. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til kundesamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger på kundens ejere og kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor kunder.

Leverandører

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger fra relevante kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, f.eks. e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Markedsføringsaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter.

Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret. Se mere herom under de øvrige punkter nedenfor.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev, formidling via sociale medier og anvendelse af cookies på hjemmeside, herunder Google Analytics til statistik.

Vores cookie politik kan du læse ved at klikke her.

Nyhedsbrevet udsendes via eget CMS-system og involverer derfor ingen 3. parter.

I vores markedsføring anvender vi en række sociale medier. Når du benytter dig af vores sider på sociale medier (f.eks. FACEBOOKYouTubeInstagram og LinkedIn), kan vi som led heri behandle personoplysninger om dig, herunder:

 • Oplysninger om din IP-adresse
 • Dine brugerinformationer
 • De informationer, som du deler på vores sider
 • De oplysninger, der omtalt i privatlivspolitikken gældende for det sociale medie, du benytter (du kan finde privatlivspolitikken på det sociale medies hjemmeside)
 • Samt øvrige informationer du vælger at videregive til os

Du skal være opmærksom på, at oplysninger, du vælger at offentliggøre via vores sider på sociale medier, vil blive delt med mange mennesker. Du bør derfor ikke beskrive forhold eller dele billeder mv., som du ikke ønsker skal være alment tilgængeligt.

Vi er fælles dataansvarlig med FACEBOOK for den behandling af personoplysninger, der sker, når du benytter vores FACEBOOK side.

Du skal derfor være særligt opmærksom på, at FACEBOOK indsamler og behandler oplysninger om dig, når du benytter vores FACEBOOK side.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan FACEBOOK behandler dine personoplysninger i privatlivspolitikken på deres hjemmeside.

Hvad der her er anført om FACEBOOK, gælder tilsvarende for andre sociale medier.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper, persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Registreredes rettigheder

De personer, vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter:

 • Retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som
 • vi behandler
 • Retten til at få begrænset vores behandling af personoplysninger om den registrerede
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling
 • Retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
 • Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Links til andre hjemmesider og sociale medier

På vores hjemmeside linker vi til andre hjemmesider, herunder sociale medier. Erhvervsmediator er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider og for deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du altid læser den pågældende hjemmesides politik om beskyttelse af personoplysninger og andre relevante politikker, når du besøger andre hjemmesider.

Opdatering af vores privatlivspolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger.

Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside https://erhvervsmediator.dk/

Denne politik er version nr. 2 og er gældende fra den 1. februar 2022.

Gæst hos Erhvervsmediator

Erhvervsmediator.dk registrerer personoplysninger om dig, når du er gæst hos os.

I den sammenhæng er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger om dig.

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger, og vores kontaktperson er Karina Wollsen.

Når du er gæst hos os, behandler vi kun almindelige kontaktoplysninger om dig, såsom navn og virksomhedsnavn.

Alle disse oplysninger modtager vi fra dig i forbindelse med, at du registrerer dig hos os.

Formålet med behandlingen er at sikre en passende grad af sikkerhed hos os, herunder at identificere hvem der er gæst og undgå, at uautoriserede personer befinder sig i vores ejendom.

Retsgrundlaget for behandlingen er Erhvervsmediator.dk legitime interesse i at kunne sikre en passende grad af sikkerhed jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Dine oplysninger slettes senest 1 måned efter, at du er blevet registreret. Opbevaringen sker i denne periode med henblik på at sikre et passende sikkerhedsniveau. Hvis det er påkrævet efter gældende ret eller nødvendigt til fastlæggelse af et retskrav, kan oplysningerne dog opbevares i længere tid.

Oplysningerne bliver ikke delt med tredjemand, medmindre der er vægtige grunde til at dele oplysningerne med politiet eller andre myndigheder.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har du som registreret følgende rettigheder over for os:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette er tilfældet, når vi har en legitim interesse, der overstiger din interesse. Som udgangspunkt vil behandlingen blive standset, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, eller behandlingen er nødvendig for at fastlægge et retskrav.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage til os.

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på

www.datatilsynet.dk

Vores kontaktoplysninger:

Erhvervsmediator

Forstallé 28

6200 Aabenraa

CVR nr.: 32363121

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: Karina Wollsen

Telefon: +45 73 33 31 70

E-mail: info@erhvervsmediator.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Vi anbefaler, at din henvendelse sker skriftligt for at sikre, at der ikke opstår misforståelser i anledning af din henvendelse.

Meditationssager

Vi er dataansvarlige for behandling af personoplysninger, som vi indsamler og modtager om personer i en meditationssosag.

Hvis du er person i en sag (herunder part i en eventuel sag, som udspringer af meditationssagen), som vi behandler for dig, betyder det følgende for dig:

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Fra modparter modtager vi personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse. Vi kan bl.a. modtage oplysninger om dit cpr-nummer, e-mailadresse, telefonnumre, kontaktoplysninger, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, helbredsmæssige eller evt. strafferetlige forhold, hvis modparten er bekendt hermed.

Personoplysninger kan vi evt. tillige modtage fra andre, som er bekendt med dine forhold, som følge af at disse andre repræsenterer dig under sagens behandling hos os. Dette kan eksempelvis være din advokat eller anden rådgiver.

Vi kan endvidere selv indhente personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder, herunder sociale medier og databaser, hvorfra vi løbende vil opdatere dine stamdata i form af navn, cpr-nummer og adresse med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig med sikkerhed. I din egenskab af debitor kan du desuden selv give os personoplysninger enten skriftligt, mundtligt, telefonisk .

Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til?

Vi anvender de indsamlede personoplysninger om dig udelukkende med det formål at inkassere kreditors tilgodehavende hos dig.

Som led i denne sagsbehandling kan der blive foretaget udlæg i dine udlægsegnede aktiver efter Retsplejelovens regler med henblik på om nødvendigt at tvangsrealisere udlagte aktiver til fyldestgørelse af kreditors tilgodehavende hos dig. Indsamlede og modtagne personoplysninger vil alene blive anvendt i den udstrækning, det er nødvendigt for at fastlægge og inddrive kreditors tilgodehavende hos dig.

Vi kan videregive personoplysninger om dig

Under sagsbehandlingen kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til følgende:

 • Kreditor
 • Domstolene
 • Godkendte inkassokonsulenter
 • Advokatforbindelser, som møder på vores vegne ved domstolene
 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere o. lign., som vi måtte antage som led i sagens behandling
 • SKAT, din udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om foretagne udlæg i dine aktiver
 • Auktionshus, som skal forestå bortsalg af udlagte aktiver
 • Kreditoplysningsbureauer

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e og litra f. Den legitime interesse, som begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende hos dig. Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til, at personoplysninger om dig behandles med dette formål for øje.

Hvor længe opbevares personoplysningerne om dig?

Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år, efter at en inkassosag er endeligt afsluttet. Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden hovedreglen om sletning efter 5 år. Når vi skal fastlægge, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret, vil der blive lagt vægt på, om gælden er blevet indfriet, om der er opstået uenighed om kravet eller sagsbehandlingen, samt hvor længe der kan gøres et evt. ansvar gældende overfor os i anledning af sagsbehandlingen.

Dine rettigheder

Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget i form af en rettelse.
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig, som vi behandler, slettet.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset den behandling, vi foretager i forhold til personoplysninger om dig. Uanset dit ønske om begrænsning kan vi fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil vi kunne behandle dine personoplysninger, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte os således som oplyst indledningsvist ovenfor.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk

Mediationsforløb.

Vi er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som vi indsamler og modtager om parterne i en given sag, der behandles af os.

Hvis du er klient eller på anden måde part i en sag (herunder part i et mediationsforløb, som udspringer af sagen), som vi behandler for en klient, betyder det følgende for dig:

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Fra vores kunde modtager vi personoplysninger om kunden selv og evt. modparter evt. i form af navn, adresse og oplysninger om sagsforholdet.

Vi kan modtage oplysninger om dit cpr.nr., e-mailadresse, telefonnumre, kontaktoplysninger, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, helbredsmæssige eller evt. strafferetlige forhold, hvis klienten er bekendt hermed.

Personoplysninger kan vi evt. tillige modtage fra andre, som er bekendt med sådanne forhold, som følge af at disse andre repræsenterer dig under sagens behandling hos os.

Dette kan eksempelvis være din advokat eller anden rådgiver.

Vi kan endvidere selv indhente personoplysninger om sagsdeltagere fra offentlige tilgængelige kilder, herunder sociale medier og databaser, hvorfra vi løbende vil opdatere evt. stamdata i form af navn, cpr.nr. og adresse med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig med sikkerhed.

I egenskab af sagspart kan man endvidere selv give os personoplysninger enten skriftligt, mundtligt, telefonisk eller under retsmøder ved domstolene.

Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til?

 Vi anvender de indsamlede personoplysninger om dig udelukkende med det formål at fremme sagens behandling indenfor de retlige rammer, der til enhver tid måtte være gældende.

Indsamlede og modtagne personoplysninger vil alene blive anvendt i den udstrækning, det er nødvendigt for at håndtere sagens korrekte behandling.

Vi kan videregive personoplysninger om dig

Under sagsbehandlingen kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til følgende:

 • Advokatforbindelser, som møder på vores vegne.
 • fl.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e og litra f.

Den legitime interesse, som begrunder behandlingen, er sagens korrekte og effektive behandling.

Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til, at personoplysninger om dig behandles med dette formål for øje.

Hvor længe opbevares personoplysningerne om dig?

Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år, efter at en sag er endeligt afsluttet.

Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden hovedreglen om sletning efter 5 år.

Når vi skal fastlægge, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret, vil der blive lagt vægt på, om der er opstået uenighed om kravet eller sagsbehandlingen, samt hvor længe der kan gøres et evt. ansvar gældende overfor os i anledning af sagsbehandlingen.

Dine rettigheder

Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget i form af en rettelse.
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig, som vi behandler, slettet.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset den behandling, vi foretager i forhold til personoplysninger om dig. Uanset dit ønske om begrænsning kan vi fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil vi kunne behandle dine personoplysninger, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte os således som oplyst indledningsvist ovenfor.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk